Zgodovina šole

KRATEK PREGLED ZGODOVINE IN RAZVOJA ŠOLSTVA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI DOLENJA NEMŠKA VAS OD 1904 DO 2019

Dolenja Nemška vas leži vzhodno od Trebnjega. Kraj se prvič omenja leta 1388 z imenom Bavarska vas.

V šolskem letu 1904/05 je bilo v Trebnjem že blizu 600 šoloobveznih otrok, zato se je rodila ideja po novi šoli v Lukovku oziroma v Dolenji Nemški vasi. V mesecu decembru 1904 sta bila ogled in komisijska obravnava za ustanovitev nove šole. Udeležili so se je okrajni glavar, okrajni šolski nadzornik, člani šolskega sveta in veliko prebivalcev okoliških vasi. Odločili so se, da se bo gradnja začela v Dolenji Nemški vasi in da bo končana do 1. 9. 1909.

V začetku šolskega leta 1909/10 so odprli novo dvorazrednico, ki so jo obiskovali otroci iz osemnajstih vasi. Kot nadučitelj šole je bil imenovan Alojzij Marok, kot učiteljica pa Marija Marok-Sedej.

V šolskem letu 1918/19 se je šola razširila v trirazrednico, 14. 7. 1927 je postala štirirazrednica, 1931/32 petrazrednica, v šolskem letu 1937/38 pa je bil ustanovljen še šesti oddelek.

Med drugo svetovno vojno je bil pouk večkrat prekinjen. Šolsko poslopje je ostalo na zunaj nepoškodovano, notranjost pa je utrpela veliko škodo.

V šolskem letu 1945/46 so stavbo prepleskali, popravili šolske klopi, omare in vrata ter začeli s poukom.

V sedemdesetih letih je bila šola temeljito obnovljena. Zamenjali so vso šolsko opremo, uredili greznico, zazidali nekaj oken, napeljali vodovod, uredili okolico šole ter postavili novo ograjo. Potekale so aktivnosti za ureditev igrišča ob šoli.

V osemdesetih letih se je pouk počasi moderniziral, vendar je začel upadati vpis učencev, zato so začeli razmišljati o razširitvi šolskega okoliša. Šola se je poimenovala po narodnem heroju Jožetu Slaku-Silvu. V šolskem letu 1982/83 je bila dvojna kombinacija in takrat je bila na roditeljskem sestanku podana obrazložitev za ukinitev PŠ Dolenja Nemška vas. Starši se s tem niso strinjali. V pouk se v tem času uvedejo sestavine celodnevne šole.

V šolskem letu 1991/92 se je šola v celoti prepleskala in kupljena je bila tudi manjkajoča oprema. Ker ni bilo več Pionirske organizacije, so bili učenci 1. razreda sprejeti v šolsko skupnost.

Od leta 1994 do 1999 se je šola počasi obnavljala in posodabljala (zamenjava cevi, odtoka, sanitarij, postavljena je betonska ograja). Kažejo se začetki prenove (devetletka, integriran pouk), na katerega je opozarjala takratna ravnateljica ga. Ivanka Lazar.

V šolskem letu 1998/99 je šola praznovala 90-letnico. Ob tej priložnosti smo pripravili svečano prireditev, izdali glasilo in razstavo na temo Pšenica, najlepši cvet.

V šolskem letu 2000/01 so se začele priprave na devetletno osnovno šolo in v šolskem letu 2003/04 je na naši šoli zaživel prvi oddelek devetletke. Tedaj Svet staršev predlaga dozidavo prepotrebnih prostorov (vadbeni prostor, jedilnica, knjižnica …). Te pobude so prihajale vse do leta 2005/06, ko so se začele prve aktivnosti za pridobitev dokumentacije za obnovo in dograditev šole. V tem šolskem letu smo s pomočjo donatorjev NLB, KS Dolenja Nemška vas in TRIMO dobili računalnike, digitalni fotoaparat ter učne pripomočke za matematiko, spoznavanje okolja in športno vzgojo.

V šolskem letu 2006/07 se je ustanovil Odbor za obnovo in dograditev šole, ki se je zavzel za pospešeno izvajanje dejavnosti obnove šole. Tedaj je g. župan Alojzij Kastelic na obisku svetnikov obljubil, da bo šola obnovljena ob 100-letnici.

V šolskem letu 2007/08 se je naša šola skupaj z OŠ Trebnje vključila v projekt EKO-šole, zato poudarjamo pomembnost skrbi za čisto okolje. V februarju smo se prvič sestali z arhitektom, predstavniki šole, staršev, KS Dolenja Nemška vas ter predstavnico Občine, kjer smo se seznanili z idejnim načrtom za obnovo šole.

V šolskem letu 2008/09 se začnejo priprave za obnovo in dozidavo šole. V mesecu februarju s pomočjo krajanov in staršev naše šole izpraznimo učilnice (šolsko pohištvo, didaktični material) in 16. februarja je podjetje Begrad začelo z deli. Učenci 1.,2. razreda so obiskovali pouk na OŠ Trebnje, učenci 3.,4. in 5. razreda pa na Centru za izobraževanje in kulturo v Trebnjem. Med počitnicami so se na šoli izvajala še zaključna dela, potreben je bil nakup opreme za pouk, kuhinjo in telovadnico.

V šolskem letu 2009/10 smo v mesecu oktobru imeli otvoritev prenovljene šole. S svečano kulturno prireditvijo smo naznanili začetek pouka v novi šoli. Velika pridobitev v tem šolskem letu je bila otvoritev nove telovadnice. Razmere za športno dejavnost učencev so se vidno izboljšale. Devetletka je narekovala sodoben pouk, ki pri učencih razvija vseživljenjska znanja, zato smo pozornost namenili na nakupu računalniške opreme, projektorje in IKT table. Vsa leta redno sodelujemo na prireditvah, ki jih organiziramo na šoli in v kraju.

V šolskem letu 2011/12 smo začeli z dobrodelnimi koncerti na katerih smo zbirali prostovoljne prispevke za nakup klimatske naprave v telovadnici. Junija 2016 nam s pomočjo Občine Trebnje uspe kupiti klimatsko napravo.

Šola vseskozi sodeluje na različnih tekmovanjih in natečajih, kjer učenci dosegajo lepe rezultate. Vsako leto pa posodabljamo računalniško opremo in optično napeljavo. V letošnjem letu šolsko zelenico krasijo nova otroška igrala. Za naše učence je ta pridobitev zelo dobrodošla, saj imajo več možnosti za razvijanje telesnih spretnosti. Našo idejo in pobudo za igrala so podprli predstavniki Krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas.

Dostopnost